امروز: جمعه 29 شهریور 1398

چهارشنبه, 14 آذر 1397 14:11

آگهی مناقصه عمومی شماره 97/11

نوشته شده توسط
شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیرجم در نظر دارد نسبت به خرید 200 حلقه چرخ منوبلوک مسافری را مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد اقدام نماید .

حالت های رنگی