امروز: چهارشنب 05 ارديبهشت 1397

دوشنبه, 15 آبان 1396 00:38

آگهی مناقصه عمومی شماره 96/05

نوشته شده توسط
                                                                      بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی شماره 96/05        این شرکت در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات جاری و ویژه و انجام خدمات راهبری برق و تهویه   مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ,  لذا ازکلیه اشخاص حقیقی و  حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند  دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه کتبی وفیش واریزی به نشانی : تهران – خیابان شهید بهشتی خیابان خالد اسلامبولی خیابان سوم پلاک 4 طبقه سوم شرکت مهتاب سیر جم ؛مدیریت تدارکات وامور قراردادها مراجعه نماید . ضمناً1 – مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1396/08/14 لغایت  1396/08/17می باشد .2 – ارائه پاکات : ازآخرین روز فروش اسناد ، لغایت آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1396/08/25می باشد .3 – فیش خرید اسناد :مبلغ 400،000 ریال به  شماره حساب 1985800129811شاخص 1985 نزد بانک  سپه شعبه البرز قرنی بنام شرکت مهتاب سیر جم  ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه ) شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .                                                                  
یکشنبه, 19 دی 1395 13:04

آگهی مناقصه عمومی شماره 95/25

نوشته شده توسط
                                                                      بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی شماره 95/25        این شرکت در نظر دارد تامین بسته های پذیرائی ،تنقلات و اقلام مصرفی قطارهای خود را مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ,  لذا ازکلیه اشخاص حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند  دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه کتبی وفیش واریزی به نشانی : تهران – خیابان شهید بهشتی خیابان خالد اسلامبولی خیابان سوم پلاک 4 طبقه سوم شرکت مهتاب سیر جم ؛مدیریت تدارکات وامور قراردادها مراجعه نماید . ضمناً1 – مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1395/10/18 لغایت  1395/10/21می باشد .2 – ارائه پاکات : ازآخرین روز فروش اسناد ، لغایت آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/10/27می باشد .3 – فیش خرید اسناد :مبلغ 400،000 ریال به  شماره حساب 1985800129811شاخص 1985 نزد بانک  سپه شعبه البرز قرنی بنام شرکت مهتاب سیر جم  ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه ) شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .                                                                  
پنج شنبه, 09 دی 1395 11:15

آگهی مناقصه عمومی شماره 95/10

نوشته شده توسط
                                                                      بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی شماره 95/10        این شرکت در نظر دارد تعمیرات جاری داخلی و ویژه واگنهای خود را  مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ,  لذا ازکلیه اشخاص حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند  دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه کتبی وفیش واریزی به نشانی : تهران – خیابان شهید بهشتی خیابان خالد اسلامبولی خیابان سوم پلاک 4 طبقه سوم شرکت مهتاب سیر جم ؛مدیریت تدارکات وامور قراردادها مراجعه نماید . ضمناً1 – مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1395/10/08 لغایت  1395/10/12می باشد .2 – ارائه پاکات : ازآخرین روز فروش اسناد ، لغایت آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/10/20می باشد .3 – فیش خرید اسناد :مبلغ 400،000 ریال به  شماره حساب 1985800129811شاخص 1985 نزد بانک  سپه شعبه البرز قرنی بنام شرکت مهتاب سیر جم  ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه ) شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .                                                                  
چهارشنبه, 17 آذر 1395 20:32

آگهی مناقصه عمومی شماره 95/06

نوشته شده توسط
                                                                      بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی شماره 95/06        این شرکت در نظر دارد نسبت به تامین 5515 عدد روبالشی پارچه ای و 15270 ست ملحفه مورد نیاز  خود را مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ,  لذا ازکلیه اشخاص حقیقی و  حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند  دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه کتبی وفیش واریزی به نشانی : تهران – خیابان بهشتی خیابان خالد اسلامبولی خیابان سوم پلاک 4 طبقه سوم شرکت مهتاب سیر جم مدیریت تدارکات وامور قراردادها مراجعه نماید . ضمناً1 – مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1395/09/17 لغایت  1395/09/23می باشد .2 – ارائه پاکات : ازآخرین روز فروش اسناد ، لغایت آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1395/09/28می باشد .3 – فیش خرید اسناد :مبلغ 400،000 ریال به  شماره حساب 1985800129811شاخص 1985 نزد بانک  سپه شعبه البرز قرنی بنام شرکت مهتاب سیر جم  ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه ) شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .                                                                  
چهارشنبه, 28 مهر 1395 16:38

آگهی مناقصه عمومی شماره 95/05

نوشته شده توسط
                                                                      بسمه تعالیآگهی مناقصه عمومی شماره 95/05        این شرکت در نظر دارد تعمیرات اساسی 10 دستگاه واگن پارسی خود را مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ,  لذا ازکلیه اشخاص  حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند  دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه کتبی وفیش واریزی به نشانی : تهران – خیابان بهشتی خیابان خالد اسلامبولی خیابان سوم پلاک 4 طبقه سوم شرکت مهتاب سیر جم مدیریت تدارکات وامور قراردادها مراجعه نماید . ضمناً1 – مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1395/07/18 لغایت  1395/07/25می باشد .2 – ارائه پاکات : ازآخرین روز فروش اسناد ، لغایت آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/08/01می باشد .3 – فیش خرید اسناد :مبلغ 400،000 ریال به  شماره حساب 1985800129811شاخص 1985 نزد بانک  سپه شعبه البرز قرنی بنام شرکت مهتاب سیر جم ب ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه ) شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .                                                                   
پنج شنبه, 24 تیر 1395 08:10

آگهی مناقصه عمومی شماره 95/02

نوشته شده توسط
                                                                      بسمه تعالیآگهی مناقصه عمومی شماره 95/02        این شرکت در نظر دارد تعمیرات اساسی 20 دستگاه واگن پارسی خود را به موجب دو قرارداد(هر قرارداد 10 دستگاه) 14500  را مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ,  لذا ازکلیه اشخاص  حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند  دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه کتبی وفیش واریزی به نشانی : تهران – خیابان بهشتی خیابان خالد اسلامبولی خیابان سوم پلاک 4 طبقه سوم شرکت مهتاب سیر جم مدیریت تدارکات وامور قراردادها مراجعه نماید . ضمناً1 – مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1395/04/23 لغایت  1395/04/29می باشد .2 – ارائه پاکات : ازآخرین روز فروش اسناد ، لغایت آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/05/11می باشد .3 – فیش خرید اسناد :مبلغ 400،000 ریال به  شماره حساب 9682  شاخص 1985 نزد بانک  سپه شعبه البرز قرنی بنام شرکت مهتاب سیر جم به ازای هر پکیج ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه ) 4- هر شرکت کننده می تواند به طور جداگانه یا در هر دو پکیج شرکت نماید ولی صرفا در یک قرارداد برنده خواهد شد .شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .                                                                   
سه شنبه, 22 دی 1394 14:23

آگهی مناقصه عمومی شماره 94/23

نوشته شده توسط
                                                                      بسمه تعالیآگهی مناقصه عمومی شماره 23/94        این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید 14500 ست ملحفه و 6500 عدد روبالشی را مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ,  لذا ازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند  دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه کتبی وفیش واریزی به نشانی : تهران – خیابان بهشتی خیابان خالد اسلامبولی خیابان سوم پلاک 4 طبقه سوم شرکت مهتاب سیر جم مدیریت تدارکات وامور قراردادها مراجعه نماید . ضمناً1 – مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی لغایت  27/10/1394 می باشد .2 – ارائه پاکات : ازآخرین روز فروش اسناد ، لغایت آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 03/11/1394 می باشد .3 – فیش خرید اسناد :مبلغ 400،000 ریال به  شماره حساب 9682  نزد بانک  سپه شعبه البرز قرنی بنام شرکت مهتاب سیر جم  ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه )شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .                                                                   
دوشنبه, 07 دی 1394 22:31

آگهی مناقصه عمومی شماره 22/ 94

نوشته شده توسط
این شرکت در نظر دارد خرید بسته های پذیرایی و اقلام مصرفی و تنقلات قطارهای خود را مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد به مدت یکسال واگذار نماید.
یکشنبه, 14 دی 1393 01:56

آگهی مناقصه عمومی شماره 33/ 93

نوشته شده توسط
این شرکت در نظر دارد تبلیغات واگنهای خود را مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد به مدت یکسال واگذار نماید
پنج شنبه, 04 دی 1393 17:29

آگهی مناقصه عمومی شماره 25 /93

نوشته شده توسط
این شرکت در نظر دارد خرید بسته های پذیرایی و اقلام مصرفی و تنقلات قطارهای خود را مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد به مدت یکسال واگذار نماید

حالت های رنگی